Przemocowa gra w ciepło-zimno

środa, 1 grudnia 2010

:: e-Konsultacja z psychologiem (terapeutą) >

::  e-Warsztat MP3 - Jak wyjść z każdego dołka >

:: e-Szkolenie Jak poradzić sobie ze złością >

 

pezemoc w związkuPoza omówioną we wcześniejszych artukułach przemocą fizyczną i psychiczną, można wyróżnić jeszcze dwa jej rodzaje. Pierwszym będzie przemoc seksualna, a drugim przemoc ekonomiczna. Podobnie jak w dwóch wcześniej omówionych formach przemocy, tak i tutaj oba te zjawiska mogą występować samodzielnie, ale mogą też się wzajemnie przenikać. Poniżej zamieszczam w tabeli wykaz niektórych zachowań stosowanych przez sprawców w poszczególnych rodzajach przemocy.

 

Przemoc ekonomiczna

Sprawia, że ofiara staje się zależna od partnera i szczególnie podatna na przemoc. Przykłady tej przemocy obejmują ograniczenie dostępu ofiary do pieniędzy czy do informacji o stanie finansowym rodziny, zmuszanie ofiary do proszenia o każdy grosz, kłamanie na temat zasobów rodziny, wykradanie pieniędzy ofiary, niedopuszczanie ofiary do pracy zarobkowej.

Przemoc seksualna

Zazwyczaj ofiary są skrępowane, zawstydzone, gdy muszą mówić o przemocy seksualnej. Często mężczyzna, który stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, wcześniej czy później ucieka się również do przemocy seksualnej. Przemoc seksualna obejmuje całe spektrum zachowań: zmuszanie ofiary do odbycia stosunku w formie, która jej nie odpowiada, czy w czasie dla niej niedogodnym. Może obejmować takie zachowanie sprawcy, które budzą w kobiecie lęk o swoje własne bezpieczeństwo czy bezpieczeństwo dzieci.

 

            Przemoc
       
           
Zachowania     dokonywane przez sprawcę
       
           
Fizyczna
       
           
popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie,  szczypanie, poszturchiwanie, kopanie, duszenie, wszystkie rodzaje bicia (otwarta dłonią, pięściami itp.), ciągnięcie za włosy,  za uszy, gryzienie, rzucanie kimś, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, okaleczanie, drapanie, polewanie wrzątkiem i substancjami żrącymi, nieudzielanie pomocy, krępowanie     ruchów, związywanie, kneblowanie, plucie,wykręcanie rąk, użycie broni, grożenie bronią, świadome stwarzanie niebezpiecznych sytuacji, stanowiących zagrożenie fizyczne, wytwarzanie pozornych zachowań agresywnych mających na celu  generowanie strachu itp.
       
           
Psychiczna
       
wyśmiewanie     poglądów, religii, pochodzenia, osoby, narzucanie poglądów  własnych lub społeczności; karanie za przewinienia, za odmowę uczuć, za odmowę wykonywania poleceń, żądań czy rozkazów; wymuszanie nieakceptowanych zachowań za pomocą manipulacji, gestów; stała krytyka zachowanie, bycia sobą, poglądów,  osiągnięć; dyskryminowanie osiągnięć w szkole, pracy, domu; izolowanie społeczne, kontrola kontaktów z osobami trzecimi,  narzucanie osób do kontaktów; domaganie się posłuszeństwa pod groźbą kary; degradacja słowami poprzez wyzywanie, poniżanie,  upokarzanie, zawstydzanie, szykanowanie, obrzucanie wyzwiskami,  stosowanie gróźb; ograniczenia dostępu do poszczególnych pomieszczeń; ograniczenia snu; nękanie słowne, SMS owe, e mailowe; przechwytywanie i czytanie cudzej korespondencji, przeszukiwanie miejsc z rzeczami osobistymi; śledzenie, prześladowanie; wywoływanie poczucia winy, zmuszanie do opieki.
       
           
Seksualna
       
wymuszanie pożycia     seksualnego w określonym czasie, miejscu, nieakceptowalnych pieszczot; wymuszanie zachowań seksualnych z innymi osobami czy to w sposób czynny czy bierny; sadystyczne formy współżycia (sado-maso, krępowanie, kneblowanie, bicie, przypinanie klamrami, fetyszyzacje, techniki dominacji); demonstrowanie zazdrości; krytykowanie zachowań seksualnych, zmuszanie do przyglądania się współżyciu seksualnemu osób trzecich; uprawianie seksu z osobą  niepełnoletnią; obnażanie lub onanizowanie się przy kimś bez jego zgody; ocieranie się o kogoś w miejscu publicznym; podglądactwo; wymuszanie seksu w obecności dzieci, i inne nieakceptowane przez daną osobę zachowania.
       
           
Ekonomiczna
       
odbieranie pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspokajanie   podstawowych materialnych potrzeb rodziny, zaciąganie kredytów bez porozumienia z partnerem, wynoszenie czy sprzedawanie wspólnej własności bez porozumienia z partnerem, odmawianie ponoszenia opłat wynikających z rachunków bytowych, niepłacenia alimentów, pozbawianie prawa do wspólnego majątku, defraudowanie wspólnych pieniędzy i własności, ograniczanie     dostępu do wspólnych kont bankowych, zmuszanie do pracy bez wynagrodzenia, rozliczanie z wydanych pieniędzy co do grosza, przekupstwa itp.
       Ta lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych zachowań. Stanowi jedynie obraz tego, jak wiele różnych zachowań może stanowić dla kogoś przekraczanie jego granic osobistych.

Poza klasyfikacją zachowań przemocy w obrębie sfery fizycznej, psychicznej, seksualnej czy ekonomicznej, można zastosować jeszcze podział na przemoc gorącą i zimną.

Z przemocą gorącą jest się najłatwiej zetknąć – jest wynikiem gwałtownie odczuwanego w danym momencie stanu emocjonalnego, który potrzebuje wyładowania. Wtedy ludzie podnoszą głos, zaczynają krzyczeć, wyzywać się nawzajem, dochodzi do aktów bicia. Jest naładowana furią, gniewem, złością, wzburzeniem, silnymi emocjami, nad którymi sprawca nie panuje. To przemoc, która pojawia się nagle, szybko i równie szybko zostaje wyładowana.

Przemoc zimna jest zaplanowana, skalkulowana, rozważona i realizowana według pewnego planu. Działania są podejmowane z premedytacją. Często mają na celu „wyższe dobro” czy to jednostki, czy całej rodziny. Może to być czyjeś źle pojmowane dobro, realizowanie świadome lub w duchu niezrozumienia podstaw jakiejś ideologii czy wiary, lub zwyczajne autorytarnie postawione zasady, których bezwzględnie należy przestrzegać. U podstaw działania sprawcy leży konkretny powód (cel), który będzie konsekwentnie realizować. Może nim być określona filozofia na życie lub model wychowania. Złamanie ustalonych zasad będzie powodem do wszczęcia aktów agresji. Ten rodzaj przemocy będzie pojawiał się wśród osób o autorytarnym modelu wychowawczym, dominujących, piastujących wysokie i odpowiedzialne stanowiska w pracy. Zachwianie pewnego porządku odgórnie przyjętego planu, będzie piętnowane karami za nieposłuszeństwo.

 


 

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.