Trudności w szkole - czy moje dziecko ma dysleksję?

czwartek, 9 grudnia 2021

:: Konsultacje i terapie z psychologiem online- umów najbliższy termin >

Przemoc

Trudności w szkole - czy moje dziecko ma dysleksję?
 
O pojęciu dysleksji mówi się coraz częściej, zajmują się nią neurolodzy, psycholodzy, pedagodzy, jak i nauczyciele. Szacuje się, że dysleksja dotyka od 10% do 15% ludzi.
U dzieci najczęściej występuje dysleksja rozwojowa.
Dysleksja rozwojowa to: ,,specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania u dzieci pojawiające się od początku nauki szkolnej, występujące pomimo normalnego poziomu inteligencji, braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego oraz schorzeń neurologicznych”1.
 
 
Dysleksji często towarzyszy szereg trudności takich jak:
 • trudności w pisaniu, które nazywane są dysgrafią;
 • zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, integracji percepcyjno-motorycznej, lateralizacji, które zwykle stwierdza się u dzieci z dysleksją rozwojową;
 • niekiedy także występują zaburzenia mowy, uwagi i pamięci.
 
Dysleksja często współwystępuje z innymi trudnościami. Współcześnie podaje się, że dysleksja rozwojowa ,,nie jest zjawiskiem jednorodnym, zarówno pod względem objawowym, jak i etiologicznym2”.
Objawy dysleksji:
 • opóźniony rozwój mowy,
 • mała sprawność ruchowa
 • trudności z czytaniem, rozpoznawaniem słów i liter, przekręcanie wyrazów, czytanie od tyłu; nieczytanie ze zrozumieniem;
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów lub ró
 • żnicowaniu podobnych głosek,
 • trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, pomijanie liter, brzydkie pismo;
 • trudności z rysowaniem;
 • błędy ortograficzne, interpunkcyjne;
 • niedostrzeganie figur przestrzennych;
 • problemy z geografią, rozumieniem map;
 • problemy z zajęciami w-f, koordynacją ruchową;
 • tracenie cierpliwości;
 • niemożność skupienia uwagi na dłużej, trudność z koncentracją na jednym zadaniu, dziecko woli robić wiele rzeczy na raz;
 • problem z zapamiętywaniem słów, uczeniem się wierszyków, miesięcy;
 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki;
 • problemy z zapamiętywaniem słów, wierszyków, piosenek, miesięcy;
 • trudności w nauce języków obcych;
 • trudności w uczeniu się pamięciowym.
 
Przyczyny dysleksji W przypadku dysleksji upatruje się przyczynę w zakłóceniach rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Jednakże czynniki genetyczne również są brane pod uwagę, jako ze dysleksja może być zaburzeniem występującym rodzinne z powodu dziedziczenia genetycznego, które występuje częściej u chłopców. Nie wyklucza się również czynnika emocjonalnego przy dysleksji rozwojowej. Jak mogę pomóc? W temacie działań, które należy podjąć jest to przede wszystkim kontakt ze specjalistami. Dziecko z dysleksją rozwojową wymaga diagnozy oraz terapii psychologiczno-pedagogicznej. Wartym zaznaczenia jest, ze przypadku dysleksji rozwojowej terapie te są bardzo skuteczne i w większości przypadków jest możliwe spore poprawie funkcjonowania dzieci3.
 
Dzieciom z dysleksja przysługują rozporządzenia prawne, takie jak:
 • Prawa ucznia dyslektycznego w szkole;
 • Rozporządzenie MENiS dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się;
 • Rozporządzenie MENiS dotyczące warunków i sposobu oceniania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 • Dostosowanie warunków na egzaminach zewnętrznych - sprawdzian, egzamin gimnazjalny i maturalny.
 
Gdy zauważa się trudności u dziecka lub u nastolatka trzeba starać się dziecku pomóc, to nasza odpowiedzialność. Można porozmawiać na ten temat w szkole, bądź umówić poradę z psychologiem, by sprawdzić czy dziecko przejawia dysleksję, czy nie.
 
Pamiętajmy, ze pomoc przy dysleksji przynosi znaczącą poprawę funkcjonowania, a lepsze zrozumienie z czym mierzy się dziecko przynosi ulgę.
 

Marianna Olga Bonet

studentka psychologii


1 Dysleksja w: Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dysleksja;4008086.html
2 Tamże
3 Tamże

Jak kupować? Wybierz produkt odpowiedni dla Ciebie Podaj nam swoje dane Dokonaj opłaty Aktywacja następuje w ciągu 24 godzin od momentu wpłaty środków

Jeżeli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112 (Polska) lub udaj się do najbliższej jednostki pogotowia ratunkowego lub policji. Możesz również skorzystać z bezpłatnego kryzysowego telefonu wsparcia. Numer dla dorosłych tel. 116 123 (14:00-22:00), dla młodzieży tel. 116 111 (12:00-02:00). Nasz serwis nie jest przeznaczony dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia.